Algemene voorwaarden

Definities

In deze set algemene voorwaarden betekent:

 • auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
 • de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd:
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires;
 • de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een consument;
 • de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie—of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
 • niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt.
 • vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
 • de garantie:
  • de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en accessoires wordt gegeven;
  • de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
  • op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.

 

Koop

Artikel 1 – Het aanbod

 1. De verkoper kan een schriftelijk of mondeling aanbod doen aan de consument.
 2. Het aanbod van de verkoper behelst een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aanbod, waaronder in ieder geval de te verkopen auto en/of onderdeel voorzien van de prijs.
 3. Het aanbod zoals gedaan door de verkoper is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
 4. Een kennelijke vergissing waarvan de consument weet of redelijkerwijs moet weten waaraan de verkoper geen rechtsgevolgen wil verbinden, bindt de verkoper niet.
 5. De consument accepteert het aanbod binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is door de verkoper geen termijn gesteld dan moet de consument voor rechtsgeldige binding terstond het aanbod aanvaarden.

 

Artikel 2 – De overeenkomst

 1. De verkoper legt de overeenkomst binnen een redelijke termijn schriftelijk vast en overlegt daarvan een kopie aan de consument. Het niet of niet tijdig overleggen van een kopie staat niet in de weg aan de binding tussen verkoper en consument.

 

Artikel 3 – Prijswijzigingen

 1. Als sprake is van een vast overeengekomen prijs, verhoogt de verkoper de prijs niet behoudens de gevallen waarin:
 2. De overheid een heffing doorvoert;
 3. De fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen worden gewijzigd;
 4. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een wijziging in de prijs.

 

Artikel 4 – Risico voor overdracht

 1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
 2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument
 3. Onder kapot of verloren in artikel 4 onder 1 en 2 wordt ook verstaan de auto die zodanig afwijkt van hetgeen in de koopovereenkomst is overeengekomen, behoudens de daarin gemaakte afspraken.

 

Artikel 5 – Annuleren van de koop

 1. In de koopovereenkomst stelt de verkoper een termijn op waarbinnen de consument van de koop kan afzien. Indien geen termijn is gesteld kan de overeenkomst behoudens de gevallen waarin de Nederlandse wet voorziet niet worden geannuleerd.
 2. Als de consument de overeenkomst toch annuleert komt daarbij alle schade van de annulering voor zijn risico en rekening.
 3. De schade van annulering door de consument is vastgesteld op 15% van de aanschafprijs inclusief onderdelen en opties, tenzij anders overeengekomen.
 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

 

Reparaties en onderhoud

Artikel 6 – Prijsopgave

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum zijn vermoedelijk, tenzij verkoper en consument anders zijn overeengekomen.
 2. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
 3. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.
 4. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

 

Artikel 7 – Rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 8 – Stallingskosten

 1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.
 2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke vergoeding rekenen.

 

Artikel 9 – Het retentierecht

 1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
 2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen.

 

Artikel 10 – Vervangen onderdelen

 1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
 2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven.
 3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

 

Garantie

Artikel 11 – Garantie op auto’s en onderdelen

 1. Op tweedehands auto’s is geen garantie van toepassing tenzij in de overeenkomst tussen verkoper en consument anders is vermeld.
 2. Op de verkoop, reparatie en installatie van onderdelen is geen garantie van toepassing tenzij in de overeenkomst tussen verkoper en consument anders is vermeld.
 3. Behoudend de uitzonderingen in artikel 11 lid 1 en 2 kan in de verkoopovereenkomst tussen verkoper en consument tegen betaling een garantie worden bedongen. Een dergelijk beding wordt schriftelijk opgenomen in de verkoopovereenkomst en noemt in ieder geval de voorwaarden van garantie, de duur van de garantie en de prijs van de garantie.
 4. In afwijking van artikel 11 lid 2 wordt op nieuwe gemonteerde onderdelen drie maanden garantie gegeven behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of schuld van de consument.

 

Algemene bepalingen

Artikel 12 – Betaling

 1. De consument betaalt door middel van contante betaling of bijschrijving op de rekening van de verkoper.
 2. Betaling geschiedt voor of op het moment van aflevering, tenzij anders overeengekomen.
 3. Als verkoper en consument overeenkomstig artikel 12 lid 2 laatste volzin anders overeenkomen, maar nalaten een termijn te stellen, dan geschiedt betaling in ieder geval één maand na aflevering.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen.

 

Artikel 14 – Voorbehoud

Vyto’s houdt zich alle rechten en weren voor in het geval dat de consument Vyto’s aansprakelijk poogt te stellen. Vyto’s erkent op geen enkel mogelijke wijze aansprakelijkheid voor schade, diefstal, verlies of het tenietgaan van eigendommen van de consument.

 

Car detailing

Artikel 15 – Exoneratie

 1. Vyto’s is niet aansprakelijk voor verlies of het tenietgaat van eigendommen gedurende de detailing-werkzaamheden;
 2. De consument poogt voor zover dat van hem redelijkerwijs is te verwachten al zijn persoonlijke eigendommen uit het voertuig te verwijderen voordat deze wordt afgegeven voor de werkzaamheden;
 3. Vyto’s inventariseert voorafgaand aan de werkzaamheden zoveel mogelijk welke goederen van waarde nog aanwezig zijn in het voertuig. Bij teruggave van het voertuig worden deze afgegeven aan de consument;
 4. De consument kan geen beroep doen op het ontbreken van eigendommen bij de afgifte van het voertuig. De consument blijft ten alle tijden zelf aansprakelijk om samen met Vyto’s voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie te maken van de goederen die zich nog in het voertuig bevinden.